Pool Donors
Name % GCN Total
robc216 2 388,152.66
smaustin 1.5 1,188.52
laiyihao 1 268.22
diablo808 1 0.05