Pool Donors
Name % GCN Total
robc216 2 389,164.68
smaustin 1.5 1,188.52
laiyihao 1 268.22
diablo808 1 0.05
bindim 1 0.04